Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA
"NASZE MIEJSCE NA ZIEMI - ZIELONY KĄT"

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Nasze Miejsce na Ziemi –  Zielony Kąt” i zwane jest w dalszych postanowienia Statutu Stowarzyszeniem.

§ 2.

 Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób zainteresowanych zrównoważonym rozwojem i ochroną miejsca, które wybrali do życia, pragnących działać na rzecz jego rozwoju i ochrony. Misją stowarzyszenia jest rozwój układu drogowego na terenach położonych na wschód od Torunia z poszanowaniem jakości życia mieszkańców oraz ochrony zasobów przyrodniczych krajobrazowych i kulturowy.

§ 3.

 Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej zaś siedziba mieści się w Kopaninie, gmina Lubicz.

§ 4.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 2001 roku, nr 79, poz.855) oraz niniejszego statutu.

§ 5.

 Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią o treści ustalonej przez Zarząd.  Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 , bądź ustąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

§ 7.

 Stowarzyszenie może posiadać biura regionalne oraz przedstawicielstwa za granicą.

§ 8.

 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników . Pracownikiem może być każdy członek stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

  Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 9.

Celem stowarzyszenia jest :

 1. Zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego (działalność kulturalna i ochrona środowiska, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodni­czego.)
 2. Racjonalne kształtowanie lokalnego środowiska i gospodarowanie jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności przeciwdziałanie zanieczyszczeniom i degradacji środowiska lokalnego.
 3. Zachowanie lokalnego krajobrazu w stanie nienaruszonym.
 4. Przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego.
 5. Edukację i wychowanie z zakresu ekologii i ochrony środowiska naturalnego.
 6. Promocje i popieranie inicjatyw wspomagających rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 7. Ochrona ładu przestrzennego i zapewnienie funkcjonowania korytarzy ekologicznych
 8. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 9. organizowanie konferencji, seminariów i spotkań tematycznych.
 10. Promocja i ochrona zdrowia.

§ 10.

Cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu.
 2. Współpraca z organizacjami administracji państwowej i samorządowej, innymi podmiotami oraz osobami i instytucjami o podobnych celach działania.
 3. Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych w celu zapewnienia ochrony środowiska lokalnego.
 4. Reprezentowane społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska.
 5. Informowanie społeczeństwa i władzy o problemach środowiska i uświadamianie stopnia zagrożeń, odpowiedzialności, możliwości działania.
 6. Propagowanie zachowanie wykluczających działania przyczyniające się do zanieczyszczenia bądź degradacji środowiska lub powodujące jego zagrożenie.
 7. Organizowanie i udział w akcjach społecznych mających na celu propagowanie ochrony środowiska lokalnego.
 8. Wzmacnianie więzi sąsiedzkich.
 9. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć prowadzących do zapobiegania, ograniczania bądź likwidacji szkodliwych wpływów na środowisko.
 10. Współdziałanie z jednostkami, organizacyjnymi w opracowaniu i realizacji programów i planów działania zmierzające do poprawy stanu środowiska.
 11. Zgłaszanie wniosków mających na celu ochronę środowiska w działalności inwestycyjnej i eksploatacyjnej oraz zmierzających do poprawy jego stanu.
 12. Zwiększenie społecznego wpływu na działalność jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia optymalnej efektywności poczynań na rzecz ochrony środowiska.
 13. Inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia i organizowanie publicznych zebrań i dyskusji nad nimi.
 14. Wspieranie osób będących w trudnym położeniu.
 15. Organizowanie różnych form wypoczynku: biwaki, kolonie, wyjazdy turystyczno- rekreacyjne, imprezy sportowe.

§ 11.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12.

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie

§ 13.

Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 14.

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec również niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej który złoży pisemną deklarację.
Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15.

Członkiem wspierającym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością stowarzyszenia i deklarując pomoc finansową rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 16.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowi honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Do obowiązków członka honorowego należy dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 17.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
– udziału w obradach Walnego Zebrania Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
– biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz stowarzyszenia,
– korzystania z majątku i wszelkich form działalności stowarzyszenia,
– udział w zebraniach wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
– zgłaszanie wniosków i postulatów to co do działalności Stowarzyszenia.

§ 18.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
– brania udziału w działaniach Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
– przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
– regularnego płacenia składek,
– uczestnictwa w każdym Walnym Zebraniu Członków.

§ 19.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mogą jednak brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 20.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z deklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 21.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 22.

Utrata członkostwa następuje skutek:
1. Pisemnej rezygnacji złożone na adres korespondencyjny, bądź skrzynkę mailową Stowarzyszenia,
2. Śmierci członka stowarzyszenia,
3. Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
4. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
5. Wykluczenia przez zarząd z powodu:
5.1 łamania Statutu,
5.2 nieprzestrzegania uchwał władz stowarzyszenia,
5.3 notorycznego niebrania udziału w pracach stowarzyszenia,
5.4 niepłacenie składek do 30 czerwca każdego roku,
5.5 na pisemny wniosek dwóch członków stowarzyszenia z wyżej wymienionych powodów,
5.6 nieusprawiedliwione nieobecności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 23.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zebrania członków złożone na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 24.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 25.

 1. Członkowie władz stowarzyszenia pełnią swoją funkcję społecznie.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieranych Stowarzyszenia (Zarząd, Komisji Rewizyjnej) trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów to jest 50% + 1 głos za obecności minimum połowy liczby członków.

§ 26.

 1. Uchwały władz zapadają większością zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość członków w drugim terminie. Drugi termin może się odbyć najwcześniej po 30 minutach od zakończenia pierwszego terminu głosowania.
 2. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie zwyczajni i honorowi, z głosem doradczym biorą udział przedstawiciele członków wspierających osób prawnych.
 3. O terminie miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Prezes Stowarzyszenia zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed datą Walnego Zebrania.

§ 27.

 1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walnym Zebraniu Członków kieruje prezes zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem zarządu.
 3. W walnym zebraniu członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
 4. Walne zebranie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 28.

Walne zebranie członków zwyczajne jest zwoływane raz na 1 rok sprawozdawcze i raz na 3 lata sprawozdawczo-wyborcze, przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Prezes podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną lub pisemną.

§ 29.

Walne Zebranie Członków nadzwyczajny może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczbie członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 30.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności stowarzyszenia na okres kadencji,
 2. dokonywanie zmian w statucie,
 3. wybór i odwoływanie Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie regulaminu zarządu i innych regulaminów wewnętrznych,
 7. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia lub jego władzę,
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 11. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez zarząd komisję rewizyjną lub członków stowarzyszenia o ile nie są zastrzeżone, do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 31.

 1. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 4-5 członków wybranych przez Walne Zebranie
 3. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika
 4. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 5. Pracami Zarządu kieruje prezes lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków w tym prezesa lub wiceprezesa w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 32.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. realizacja celów stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał walnego zebrania członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawozdanie zarządu sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu zbywaniu lub obciążaniu majątku stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie walnego zebrania członków,
 8. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
 9. przyjmowanie i skreślanie członków,
 10. ustalanie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc.

§ 33.

Zarząd może powoływać swoich pełnomocników do zadań specjalnych.

§ 34.

Zarząd do prowadzenia spraw stowarzyszenia może tworzyć biura i zatrudniać pracowników.

§ 35.

 1. Dla ważności oświadczeń woli jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa lub wskazanego przez niego Członka Zarządu z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Przy zobowiązaniach, których wartość przekracza 10 tys. PLN do ich wartości wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu w tym Prezesa.

§ 36.

Członkowie zarządu mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji. Wniosek o ustąpienie musi przyjąć prezes zarządu.

§ 37.

 1. Komisja rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzona jest nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz 1 członka.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i z zarządzaniem wyjaśnień.
 4. Członkowie komisji rewizyjnej biorą udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
 5. Uchwały komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Komisji przy czym głos decydujący posiada przewodniczący komisji w przypadku równej ilości głosów.
 6. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez walne zebranie.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład zarządu a nie być członkami władz innych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 38.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej finansowej pod względem celowości rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami walnego zebrania
 2. składanie wniosków z kontroli na walnym zebraniu członków
 3. prawo żądania zwolnienia walnego zebrania członków oraz zebrania zarządu
 4. składanie wniosków o absolutorium dla zarządu
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zebraniu członków.

§ 39.

W razie, gdy skład władz stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje zarząd. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 40

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dochodów z własnej działalności statutowej,
 4. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
 5. dotacji i ofiarności publicznej.

§ 41

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.

§ 42

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 43

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości.

§ 44

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia może zawierać umowę o pracę, zlecenia lub o dzieło z innymi osobami i instytucjami.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 45

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 46

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Statut został przyjęty na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia, które odbyło się w Kopaninie, 06.01.2014r.
Zmiany zostały przyjęte przez Walne Zebranie Członków, które odbyło się w Grabowcu, 27.02.2017r.