Cele Stowarzyszenia

  • Zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego (działalność kulturalna i ochrona środowiska, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodni­czego.)
  • Racjonalne kształtowanie lokalnego środowiska i gospodarowanie jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności przeciwdziałanie zanieczyszczeniom i degradacji środowiska lokalnego.
  • Zachowanie lokalnego krajobrazu w stanie nienaruszonym.
  • Przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego.
  • Edukację i wychowanie z zakresu ekologii i ochrony środowiska naturalnego.
  • Promocje i popieranie inicjatyw wspomagających rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
  • Ochrona ładu przestrzennego i zapewnienie funkcjonowania korytarzy ekologicznych
  • Organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
  • organizowanie konferencji, seminariów i spotkań tematycznych.
  • Promocja i ochrona zdrowia.